Изготвяне на HACCP план

Въвеждане - заведения, хотели, магазини и производства

Обучение на персонала относно изискванията

 

Общи условия

 

Настощитe Общи условия за ползване (за краткост „Общи условия“) се отнасят за използване на сайта HvpDocs чрез интернет страницата hvpdocs.com (за краткост „HVP DOCS“), собственост на Дружество “ЮНИИЛ” ЕООД, ЕИК 206376616, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Пловдив, пк 4003, ул. „Анри Барбюс” №11 с управител Таня Илиева, с електронен адрес за кореспондеция: office@uniil.eu, с телефон: (359) 899137245 (за краткост „Дружество“).

Настоящите Общи условия за ползване уреждат отношенията между Дружествата и всеки един от Потребителите, които биха възникнали чрез интернет страницата hvpdocs.com.

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
 2. com  е електронна страница (сайт), чрез която се дава възможност на всеки Потребител  да разгледа и да се запознае с информативното съдържание, качено на сайта.
 3. „Потребител“ по смисъла на настоящите Общи условия е всяко дееспособно физическо или надлежно и валидно регистрирано юридическо лице. Потребителите по смисъла на настоящите Общи условия не подлежат на каквато и да е регистрация или идентификация, за да посещават страницата на сайта.
 4. „Сайт/интернет страницата” – интернет ресурс, изразяващ се в файлове, програми, текст, звук, картина, изображение и/или други материали, достъпни чрез домейна com.
 5. Настоящите Общи условия са публикувани на интернет страницата com и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта.
 6. “ЮНИИЛ” ЕООД приема и прилага разработената в настоящите Общи условия Политика за защита на личните данни (за краткост „Политика“), като всяко физическо лице, може да се запознае с прилаганата Политика за защита на личните данни, достъпна на интернет страницата com.
 7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
 8. С влизането в сайта чрез домейнаcom Потребителят декларира, че ще спазва настоящите Общи условия при използването му, на всяка връзка и секция от него, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено в следствие на използването на сайта.
 9. Обвързването с Общите условия е приложимо както за текущата конфигурация на сайта, така и за всички промени, направени в него под формата на допълнителни изменения, премахвания или добавяне на нови връзки, секции, стоки, услуги и други.
 10. “ЮНИИЛ” EООД запазва правото си едностранно да променя, изменя и добавя настоящите Общите условия, като за това не е длъжен изрично да уведомява Потребителя. Всички промени в Общите условия ще бъдат публикувани на тази страница и всеки Потребител има свободен достъп до тях. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Отговорност на Потребителя е да се запознае с Общите условия преди всяко използване на сайта.
 11. Ако Потребителят изрично заяви, че отхвърля промените чрез надлежно подаване на писмено уведомление на email адрес:  office@uniil.eu, се счита че договорните взаимоотношения между страните се прекратяват.
 12. “ЮНИИЛ” EООД може да промени или прекрати всеки аспект или характеристика на сайта си по всяко време, включително, преустановяване на предлагането на конкретно информационно съдържание и база данни.
 13. “ЮНИИЛ” EООД има правото да поставя на всяка от страниците на сайта електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и/или услуги, предлагани от Дружеството или от трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Дружеството. “ЮНИИЛ” EООД не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни интернет страници или за стоки и за услуги, които са станали достояние на Потребителя при ползването на сайта.
 14. Всеки Потребител има право да използва информацията в сайта единствено за лични/нетърговски цели, като се съгласява, че информацията, публикувана на сайта, не може да бъде основание за предявяване на негови искове към Дружеството.
 15. Използването на информация или всякакъв друг вид съдържание от “ЮНИИЛ” EООД за търговски цели e забранено – без да се копира, възпроизвежда или публикува част или цялата информационна система на сайта освен ако изрично не е договорено писмено съгласие за това.
 16. При възможножност за коментирени и публикуване на съдържание от Потребителя на сайта – Потребителите, които публикуват коментари и/или информация на сайта, изразяват своето лично мнение по различни въпроси. “ЮНИИЛ” EООД не носи отговорност за достоверността, засягането на права на трети лица, права на запазена марка или други права на интелектуална собственост на публикуваната от авторите информация и статии на интернет страницата.
 17. Информацията, качена на сайта на “ЮНИИЛ” EООДне представлява правна консултация и няма обвързваща сила.“ЮНИИЛ” EООД не носи отговорност за възникнали загуби, преки или косвени щети, пропуснати ползи в резултат на използване на конкретно информационно съдържание или статия, както и на всякакви други промени в съдържанието на сайта и в настоящите Общи условия.
 18. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОНЯТИЯ

 1. „лични данни“ – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
 2. „обработване“ – всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
 3. „ограничаване на обработването“ – маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще;
 4. „профилиране“ – всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;
 5. „псевдонимизация“ – обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано;
 6. „администратор“ – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;
 7. „обработващ лични данни“ – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;
 8. „получател“ – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;
 9. „съгласие на субекта на данните“ – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;
 10. „нарушение на сигурността на лични данни“ означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

ПРИНЦИПИ

 1. В дейността си по обработка лично данни “ЮНИИЛ” EООД следва принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, свеждане на събираните данни до минимум, точност при своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, ограничение на съхранението.
 2. “ЮНИИЛ” EООДсъбира лични данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не обработва събраните лични данни по-нататък по начин, несъвместимо с тези цели.
 3. “ЮНИИЛ” EООД съхранява лични данни във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.
 4. “ЮНИИЛ” EООД обработва личните данни по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“).

ДЕЙНОСТ

 1. Политика за защита на личните данни е неразделна част от настоящите Общи условия и се прилага от “ЮНИИЛ” EООД при осъществяване на търговската му дейност.
 2. “ЮНИИЛ” EООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя съгласно действащото национално и европейско законодателство, станала му известна по повод използване/посещение на “ЮНИИЛ” EООД – предмет на настоящите Общи условия и включената в тях Политика за защита наличните данни (за краткост „Политика“).
 3. “ЮНИИЛ” EООД не събира никакви лични данни от Потребителите, които посещават поддържаната от “ЮНИИЛ” EООД, ЕИК 206376616, страница на домейна hvpdocs.com.
 4. С цел разглеждане и разрешаване на подадени жалби, запитвания, искания или други въпроси и кореспонденция, отправени в комуникация към “ЮНИИЛ” EООД, постъпили чрез електронна поща, “ЮНИИЛ” EООД съхранява и обработва тази информация, както и резултата от това обработване.
 5. “ЮНИИЛ” EООДможе да обработват и други данни, отнасящи се до Потребителя, в случаите, когато последният предостави доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в сайта, добавяне на предпочитания, настройки и др.
 6. При търсене на определено съдържание в сайта в браузъра на Потребителя се съхраняват лог файлове, даващ възможност на “ЮНИИЛ” EООД да покаже бързи линкове за повтаряне на предишни търсения. HvpDocs съхранява до 3 от тези лог файлове в срок от 25 дни от датата на влизане, които лог файлове се асоциират със съответния браузър.
 7. “ЮНИИЛ” EООД съхранява и използва лог-файлове със следните цели:
  1. За подсигуряване на надеждното функциониране на сайта, установяване на технически проблеми, опити за злонамерени действия;
  2. За водене на статистика и измерване на на броя дневни/месечни/годишни посещения и ползваемост;
  3. За изпълнение на законоустановени задължения.
 8. Дружеството, собственик на com,не събира, не използва и не обработва информацията, която може да бъде определена като „лични данни“ по смисъла на Регламента и Закона за защита на личните данни.
 9. Съгласно действащото българско и европейско законодателство всяко дружество, администратор на лични данни, се задължава да уведомява всеки Потребител при предоставяне на обработваните от него лични данни.
 10. Съгласно действащото българско и европейско законодателство всяко дружество, администратор на лични данни,  обработва предоставените от Потребителя лични данни само след получаване на изрично съгласие за това.
 11. В своята дейност и в изпълнение на законовите си задължения Дружеството прилага принципа за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от колкото е необходимото за администриране и подсигуряване на функционалността на притежавания от Дружеството сайт и изискванията на закона.
Типове данни Период на съхранение Бележки
Бързи търсения До изтриването им от Потребителя; до 25 дни от  използване на функционалността Тази функционалност е достъпна за всеки Потребител. “ЮНИИЛ” EООД съхранява и показва последните 3 търсения, асоциирани със съответния браузър
Настройки До изтриването им от Потребителя. В случай че се съхраняват в лог файл – до 25 дни от последното ползване  
Системни логове (дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър) За срок до 25 дни от последното посещение в сайта Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория, необходими за установяване на технически проблеми и/или възпрепятстване на злонамерени действия
Жалби, запитвания, искания, формуляри за право на отказ или други въпроси/кореспонденция, отправени в комуникация към Дружеството За срок до 1 (една) години Дружеството съхранява и обработва тази информация, както и резултата от това обработване
Лог файлове До 25 дни от последното ползване на сайта  
 1. Срокът за съхранение на данни се продължава пропорционално до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции, в случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган. В случаи на промени в приложимото право – сроковете за съхранение се удължават и/или намаляват съответно на промените.
 2. Дружеството не предоставя лични данни на трети лица, освен посочените случаи в настоящата Политика и Общи условия.
 3. Съгласно настоящата Политика всеки Потребител има право:
  1. да се информира подробно за обработването на лични данни във връзка с осъществяваната от Дружеството търговска дейност чрез “ЮНИИЛ” EООД (Право на информираност);
  2. да получи потвърждение дали се обработват лични му данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата във връзка с това (Право на достъп – осъщяствава се чрез посочените контакти на Дружеството);
  3. да коригира личните си данни, в случай че те са непълни или неточни (Право на коригиране);
  4. да поиска изтриване на данни (регистрация на потребител), освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение (Право на изтриване);
  5. да ограничи обработването на лични данни, ако са налице основанията за това, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 (Право на ограничаване във връзка с обработването на данни);
  6. да изиска от Дружеството да уведоми всяко трето лице, на което последното е предоставило лични данни по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на лични данни. Дружеството не предоставя събрани от него лични данни на трети лица (Право за уведомяване на трети лица);
  7. да изиска от Дружеството да му предостави събраните от него и отнасящи се до Потребителя личните данни, които са предоставени, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да предостави тези данни на друг администратор по негова преценка (Право на преносимост на данните);
  8. по всяко време да оттеглите съгласието си за обработването на лични му данни, което е на базата на дадено съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му (Право на оттегляне на съгласие);
  9. Възрази по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес (Право на възражение);
  10. Да подаде жалба до компетентен надзорен орган:
 4. Комисия за защита на личните данни
 5. Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” №2,
 6. тел.: (02) 940 20 46
 7. факс: (02) 940 36 40
 8. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 9. Уеб сайт: www.cpdp.bg
 10. Дружеството не използва технологии, които обработват лични данни, така че субектът на линчни данни (физиечско лице Потребител) да е обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на лични данни или по подобен начин го засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на права, свободи и легитимни интереси на субекта на лични данни.
 11. Всеки потребител може да отправи своите въпроси и искания, свързани с упражняване на правата му по защита на лични данни, към Длъжностното лице по защита на данните:
 12. Длъжностното лице: Богдана Матева
 13. Адрес за кореспонденция: Република България, гр. Пловдив, пк 4003, ул. „Анри Барбюс” №11;

iii.    Електронен адрес за кореспондеция: office@uniil.eu;

 1. Телефон: (359) 899137245.
 2. Всеки Потребител може да изтрие или забрани на използвания от него браузър да получава бисквити/лог файлове от конкретно посочен или от всички сайтове. Информация: aboutcookies.org.
 3. Цели за използването на бисквитки/лог файлове:
Вид Срок на съхранение Описание
Сесия и управление на навигацията (идентификатор на сесията, защита на сигурността, предишна стъпка за бутона „обратно“ и др.) Временно (за времето на престоя на Потребителя в сайта) Този вид бисквити осигуряват безпрепятственото функциониране на сайта от техническа страна
Бързи линкове за търсене До 25 дни от последното ползване Тази опция позволява повтаряне на предишно търсене (от последните 3 търсения)

XII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Всеки потенциален спор между Дружеството, собственик на “ЮНИИЛ” EООД, и Потребител се решава чрез взаимно споразумение. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

XIII. Други разпоредби

Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща office@uniil.eu, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Страните се съгласяват, че в случай че някоя от клаузите (или няколко от клаузите) по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Надзорни органи:

Комисия за защита на потребителите

 

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

Комисия за защита на личните данни

 

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” №2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

      При несъгласие от страна на Потребител с настоящите ОУ и Политиката за зашита на личните данни, неразделна част от Общите условия, “ЮНИИЛ” EООД чрез интернет страницата hvpdocs.com отказва да предостави достъп до предлаганите от сайта стоки/услуги/информационно съдържание, както и да бъде страна по правоотношения със съответния потребител.