Изготвяне на HACCP план

Въвеждане - заведения, хотели, магазини и производства

Обучение на персонала относно изискванията

 

Добре дошли в сайта на ЮНИИЛ!

Тук може да прочетете и да научите повече за HACCP - системата за безопасност на храните - правила, изисквания, процедури.
Мобилна версия

Какво е HACCP?

Казано кратко: система за постигане на безопасност на храните чрез вътрешен контрол на етапите, включително в търговията и сервирането.

Все по-големият търговски обмен, разнообразието от производители и търговци, наложиха необходимостта от приемане на система, която да гарантира безопасност на храните за човешкото здраве - в процеса на производството и търговията с тях.

прочетете повече

HACCP услуги

Ако имате нужда от HACCP план и искате той да е професионално изработен, обмислен, да работи за вас и за вашия бизнес, и искате това да бъде изпълнено точно, отговорно и навреме - ЮНИИЛ е един от работещите варианти.

  • Нашият екип е квалифициран, високо мотивиран, с опит.
  • Ние работим точно, коректно и отговорно.
  • Изготвяме HACCP план и Добри практики за: заведения, магазини, хотели и производствени обекти.
  • Консултираме по всякакви въпроси свързани с регистрация и функциониране на обекти за производство/търговия с храни.
  • Поддържаме уеб сайтове и страници в социалните мрежи.
  • Предлагаме обучения включително и онлайн курсове.

Официален контрол

Компетентен орган за официален контрол за територията на Република България е Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)


БАБХ следи за спазването на изискванията към храните, мерките и условията за осигуряване хигиена на храните и тяхната безопасност и контролира това спазване на всички етапи на производство, преработка и дистрибуция на храни. Агенцията определя условията и реда за производство и търговия с храни, посочва правата и задълженията на лицата, които произвеждат или търгуват с храни.

Законодателство

Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно хигиената на храните. Регламентът установява общи правила за оператори на обекти за производство/търговия на храни или обекти за обществено хранене по отношение на хигиената на храните, като обръща специално внимание на принципите за необходимостта да се осигури безопасността на храните по цялата хранителна верига, като се започне от първичното производство и общото внедряване на процедури, основаващи се на принципите на HACCP, заедно с прилагането на добри хигиенни практики, които да засилват отговорността на операторите.

В параграф 1 от Чл.5 от Регламента , озаглавен „Анализ на опасностите и контрол на критичните точки“, е регламентирано , че Операторите на предприятия за храни въвеждат, прилагат и поддържат постоянна процедура или процедури, основаващи се на принципите на НАССР

Закон за храните в сила 09.06.2020г.
Законът урежда изискванията към безопасността на храните, изискванията към бизнес операторите и лицата, работещи в обекти за производство, преработка и/или дистрибуция на храни, изискванията при производство, преработка и/или дистрибуция на храни и ред други изисквания по отношение на храните.

Чл. 10. Бизнес операторите, с изключение на извършващите първично производство и на аптеки и дрогерии по чл. 30, ал. 1, въвеждат, прилагат и поддържат постоянна процедура или процедури в съответствие с чл. 5 от Регламент (ЕО) № 852/2004 и Приложения II и III от Регламент (ЕО) № 853/2004 и технологична документация за храните, които произвеждат, и/или национални, утвърдени или браншови стандарти.

Чл.26 (2) т.14 изисква от бизнес операторите да декларират, че са изпълнени изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004, а в т.15. деклариране, че има разработен проект на система за управление на безопасността на храните, съизмерима с вида и размера на производството, която включва добри практики за производство, преработка и/или дистрибуция на храни , а Чл. 8. от закона гласи , че при производството, преработката и/или дистрибуцията на храни се прилагат и браншови стандарти и ръководства за добри производствени, търговски и хигиенни практики за храните и за въвеждане, прилагане и поддържане на постоянна процедура или процедури, основаващи се на принципите на системата за анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР) в съответствие с чл. 5 от Регламент (ЕО) № 852/2004.

Наредба № 14 от 9 декември 2021г. за хигиената на храните в сила от 30.12.2021г
Чл.9. (1) Бизнес операторите, собственици или ползватели на обект за производство, преработка и дистрибуция на храни, извършват дейността си в съответствие с изискванията определени в Регламент (ЕО) № 852/2004, и изискванията, предвидени в разпоредбите на пряко приложимото право на Европейския съюз за определени храни

Чл. 43 (1) Който произвежда и продава храни в нарушение на чл. 17, ал. 1 и чл. 18, ал. 1 от този закон, ако не подлежи на по-тежко наказание, са наказва с глоба от 2000 до 3000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - с глоба от 3000 до 5000 лв.

(2) За нарушение по ал. 1, извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - от 5000 до 7000 лв.

§ 90. Всички обекти за производство и търговия с храни внедряват системата или процедурите по чл. 18, ал. 1 и ги прилагат от 1 януари 2007 г.