Изготвяне на HACCP план

Въвеждане - заведения, хотели, магазини и производства

Обучение на персонала относно изискванията

 

Добре дошли в сайта на ЮНИИЛ!

Тук може да прочетете и да научите повече за HACCP - системата за безопасност на храните - правила, изисквания, процедури.
Мобилна версия

Какво е HACCP?

Казано кратко: система за постигане на безопасност на храните чрез вътрешен контрол на етапите, включително в търговията и сервирането.

Все по-големият търговски обмен, разнообразието от производители и търговци, наложиха необходимостта от приемане на система, която да гарантира безопасност на храните за човешкото здраве - в процеса на производството и търговията с тях.

прочетете повече

HACCP услуги

Ако имате нужда от HACCP план и искате той да е професионално изработен, обмислен, да работи за вас и за вашия бизнес, и искате това да бъде изпълнено точно, отговорно и навреме - ЮНИИЛ е един от работещите варианти.

  • Нашият екип е квалифициран, високо мотивиран, с опит.
  • Ние работим точно, коректно и отговорно.
  • Изготвяме HACCP план и Добри практики за: заведения, магазини, хотели и производствени обекти.
  • Издаваме книги и списания, консултираме.
  • Поддържаме уеб сайт и разпространяваме информация.

Закон за храните

Чл. 17 (1) Производителите и търговците на храни, включително лицата, които осъществяват първично производство и свързани с него дейности, са длъжни да спазват хигиенните изисквания и да прилагат добри практики на всички етапи на производството, преработката и дистрибуцията на храните.

Чл. 18 (1) Производителите и търговците на храни внедряват, прилагат и поддържат система за управление на безопасността на храните или система за анализ на опасностите и критични контролни точки, а когато цялостното внедряване на система е неприложимо - процедури в съответствие с принципите на системата за анализ на опасностите и критични контролни точки.

(2) Производителите и търговците извършват преглед на системата по ал. 1 е я актуализират в случаите на извършени промени в продукта, процеса като цяло или в който и да е негов етап.

Чл. 43 (1) Който произвежда и продава храни в нарушение на чл. 17, ал. 1 и чл. 18, ал. 1 от този закон, ако не подлежи на по-тежко наказание, са наказва с глоба от 2000 до 3000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - с глоба от 3000 до 5000 лв.

(2) За нарушение по ал. 1, извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - от 5000 до 7000 лв.

§ 90. Всички обекти за производство и търговия с храни внедряват системата или процедурите по чл. 18, ал. 1 и ги прилагат от 1 януари 2007 г.